(Thất Kiếm Anh Hùng ĐN ) Thất Tinh Kiếm Chủ

Giới thiệu truyện:

Nàng - Anh Vũ là Nhạc Quân tôn thượng hay Nhạc Quân phu nhân của Bích Lạc thần giáo. Nàng - xinh đẹp, yêu kiều, tinh thông âm luật, cầm kì thi họa đủ đầy. Nàng - nham hiểm xảo trá, độc ác không ai bằng, lấy nhạc làm vũ khí đánh cho kẻ thù hoa rơi nước chảy. Và... đặc biệt... nàng là Thất Tinh kiếm chủ, kẻ có thể luyện tất cả kiếm pháp của thất kiếm.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: