Thương lãng chi ca ( hiện đại, phụ tử ngược văn )

Giới thiệu truyện:

Truyện không dài, không quá hay cũng không quá dở, đã hoàn, thuộc dạng đói quá gặm đỡ cũng được 😂 😂 😂 Nvc: Trình Vũ - Trình Tiêu

Danh sách chương: