Truyện của 00Turtle00

SCP - ***

Writing

Đăng bởi: 00Turtle00

52 - 2 - 2

Đây là một câu chuyện về SCP do mình tự nghĩ ra. Nếu câu chuyện này quy phạm bất cứ