Truyện của 1ccynguyen

Đăng bởi: 1ccynguyen

46 - 48 - 4

- Lãnh phu nhân ... - Ai bảo em lên tiếng? Đau mồm thì làm sao hôn tôi ? Quên