Truyện của Aiyashiju18

Đăng bởi: Aiyashiju18

301 - 34 - 9

Vụn vặt, rời rạc, vỡ nát... Về những ngày xâu xé tâm can... Cũng như tôi đã nói, vĩnh viễn đợi người...

Đăng bởi: Aiyashiju18

25616 - 3721 - 24

Thể loại: bh, ngụy incest, vampire, xuyên không, futanari, cổ đại, mất quyền lực lịch sử, H, np, nữ phẫn

Đăng bởi: Aiyashiju18

102156 - 9657 - 59

Thể loại: bh, dị năng, isekai, futanari, np, nhất công đa thụ, incest, bất luân chi luyến, có H, HE,

Đăng bởi: Aiyashiju18

27161 - 3791 - 27

Bh, 1x1, futanari, có H, đô thị tình duyên, HE, sinh tử văn Lãnh tĩnh xinh đẹp có điểm bá

Đăng bởi: Aiyashiju18

18238 - 2448 - 21

Thể loại: bh, 1x1, đô thị tình duyên, futanari, H, cường x cường, HE, sinh tử văn Lưu manh quân nhân