Truyện của ChinhV275

Đăng bởi: ChinhV275

3 - 0 - 1

Giọt máu của yêu tinh - trường sinh bất tử. Phàm chỉ cần một giọt máu của Nam Hoàng thống trị

Đăng bởi: ChinhV275

9 - 2 - 1

Thể loại: xuyên không, đam mỹ, chủ thụ, HE. Couple chính: ngoài lạnh trong nóng bác sĩ công Trafalgar Law x