Truyện của Donschan

Đăng bởi: Donschan

1 - 0 - 1

Anh, đã từng là của riêng mình em.