Truyện của Ginza_Gazorkas

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

40146 - 2312 - 29

Truyện đc dịch bởi Yuri Is My Life (YML)

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

19445 - 1326 - 32

Truyện đc dịch bởi nhóm Knights Of Yuri

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

36862 - 1932 - 35

truyện được dịch bởi nhóm Knights Of Yuri (KoY)

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

219 - 31 - 2

Truyện được dịch bởi nhóm Knight Of Yuri (KoY)

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

60796 - 2100 - 62

Truyện được lấy từ yurivn.net, những nơi khác và 1 số ít chap do ta trans và edit

Đăng bởi: Ginza_Gazorkas

89542 - 1943 - 30

Truyện đc dịch bởi Trang Sally Team