Truyện của GioLao

Đăng bởi: GioLao

851 - 17 - 3

Sau khi Vong Ưu đại sư của Hàn Thủy Tự tọa hóa, một cỗ quan tài vàng thần bí nhập