Truyện của GranderTulas

Đăng bởi: GranderTulas

21132 - 1284 - 172

Tác giả: Phong Lộng Thể loại: Tương lai, quân nhân, caoH, có chút SM, ngụy huynh đệ, nhất thụ lưỡng

Đăng bởi: GranderTulas

45762 - 2339 - 108

Tác giả: Vô Hoan Dã Tiếu. Edit + Beta: Huyết Vũ. Thể loại: Xuyên không, nhất thụ tam công, thụ

Đăng bởi: GranderTulas

403 - 3 - 13

Tác giả: Phong Lộng Thể loại: cao HH, quân đội, tương lai, ngụy huynh đệ, nhất thụ lưỡng công, công