Truyện của HeiharaKanra

Đăng bởi: HeiharaKanra

7025 - 674 - 5

Tác giả: Tử An Feather Edit: Heihara Kanra Artist tranh cover: 十四单 http://shisidan.lofter.com/ ---------------------------------------------------------------------- Truyện không phải do mình viết, mình chỉ edit lại bằng

Đăng bởi: HeiharaKanra

9295 - 855 - 5

Tác giả: Miên Miên Miết Edit: Heihara Kanra Artist tranh cover: 山河草木 https://www.weibo.com/shcmmchs ---------------------------------------------------------------------- Truyện không phải do mình viết, mình chỉ edit lại

Đăng bởi: HeiharaKanra

1018 - 102 - 1

Tác giả: Tử An Feather Edit: Heihara Kanra Artist tranh cover: 山河草木 https://www.weibo.com/shcmmchs ---------------------------------------------------------------------- Truyện không phải do mình viết, mình chỉ edit lại

Đăng bởi: HeiharaKanra

5638 - 519 - 6

Tác giả: Yên Vũ Edit: Heihara Kanra Artist tranh cover: 花嬷是朵小碎花 https://weibo.com/p/1005051951826194/ ---------------------------------------------------------------------- Truyện không phải do mình viết, mình chỉ edit lại

Đăng bởi: HeiharaKanra

1359 - 176 - 15

Tác giả: Parthenope http://spnyst.lofter.com/ Edit: Heihara Kanra Artist tranh cover: Doz稻子 https://www.weibo.com/5857493980/GAgxR9xFV --- Truyện không phải do mình viết, mình chỉ edit lại bằng QT

Đăng bởi: HeiharaKanra

11559 - 991 - 6

Tác giả: Đường Trinh Edit: Heihara Kanra Artist tranh cover: 山河草木 https://www.weibo.com/shcmmchs ---------------------------------------------------------------------- Truyện không phải do mình viết, mình chỉ edit lại bằng