Truyện của Hope_Scorpion

Đăng bởi: Hope_Scorpion

1542 - 59 - 14

truyện này có vài chi tiết giống truyện của bạn mami nhe. Nhưng mk đã xin cho mk vài chi

Đăng bởi: Hope_Scorpion

64 - 14 - 3

7 người được gặp nhau. Liệu đó có phải rằng định mệnh đã cho họ gặp nhau? Hay là do

gửi ảnh

Writing

Đăng bởi: Hope_Scorpion

17 - 1 - 2

gửi ảnh thui bộ ~~~

Đăng bởi: Hope_Scorpion

2390 - 129 - 24

Trường Zodiac có một lớp học đặc biệt dành cho những học sinh giỏi và lớp học đó gồm 12

Đăng bởi: Hope_Scorpion

3416 - 135 - 8

nói về 6 người bạn thân từ thuở nhỏ đang chơi cùng nhau bỗng có 1 vòng xoáy từ đầu

Đăng bởi: Hope_Scorpion

29 - 4 - 1

trả nhiệm vụ