Truyện của Kuroshiki_Hikari

Đăng bởi: Kuroshiki_Hikari

344 - 37 - 1

Cô Đơn là tên tôi và cũng là cuộc sống của tôi... ______________________________________________________ Tác giả: Kuroshiki Hikari ̀ CP: Chưa định CẢNH BÁO:

Đăng bởi: Kuroshiki_Hikari

62 - 11 - 1

Tinh Ấn Sự hiện diện tối cao, hơn cả thần Cô ta là bất bại vô địch......... ------------------------ Tác giả: Kuroshiki Hikari ̀ CP: Np?