Truyện của Light1314

Đăng bởi: Light1314

1104908 - 56688 - 117

Thể loại: Hiện đại, quân văn, 1×1, phúc hắc quỷ súc công x thiếu gia bất tài thụ, HE. Độ dài:

Đăng bởi: Light1314

47600 - 2340 - 49

Phụ tử

Đăng bởi: Light1314

263410 - 14142 - 75

Thể loại: Trọng sinh, điềm văn, mỹ thực, HE Độ dài: 75 chương Bản gốc: hoàn Bản edit: hoàn Nguồn: https://moguka.wordpress.com/2012/05/18/trong-sinh-chi-to-than-dich-hanh-phuc-sinh-hoat-gioi-thieu/ Tô Thần -