Truyện của LucPhongHoi

Đăng bởi: LucPhongHoi

50323 - 2608 - 74

Nguyên tác: (Tổng tài vi thượng, ta tại hạ) 總裁在上我在下 Nhóm Dịch: Lục Phong Hôi Couple: Cung Âu