Truyện của Sangsang-Dudu

Đăng bởi: Sangsang-Dudu

183 - 13 - 2

Nguồn: Sách Tác giả: Andy Stanton Lão Kẹo Gôm

Đăng bởi: Sangsang-Dudu

25561 - 2878 - 91

Nguồn: Sách - Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam - Minh

Đăng bởi: Sangsang-Dudu

22 - 2 - 1

Ai ya,~ Ghé qua nhà em là đúng rồi!! Chán không có việc gì làm phải hơm? Yên tâm! Nhà