Truyện của Suki-Tsuki

Đăng bởi: Suki-Tsuki

61 - 24 - 3

Senia đã chết, và rồi xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết mà chính cô cũng chẳng nhớ nổi tên,