Truyện của SyviaMashiro

Đăng bởi: SyviaMashiro

1262 - 160 - 13

-Nội dung: Trong một nhóm học sinh gồm 7 người ,trong lúc tan trường thì họ quyết định ở lại