Truyện của SyviaMashiro

Đăng bởi: SyviaMashiro

632 - 129 - 11

-Nội dung: Trong một nhóm học sinh gồm 7 người ,trong lúc tan trường thì họ quyết định ở lại