Truyện của _DaiDuc_

Đăng bởi: _DaiDuc_

21518 - 2137 - 16

Đại là chậu của bông nào? Ta không biết. Đức là bông của chậu nào? Ta không biết. Chỉ biết duy nhất