Truyện của _DaiDuc_

Đăng bởi: _DaiDuc_

18835 - 1971 - 16

Đại là chậu của bông nào? Ta không biết. Đức là bông của chậu nào? Ta không biết. Chỉ biết duy nhất