Truyện của Bluewind2011

Đăng bởi: Bluewind2011

3659 - 321 - 112

Thiên Bảo phục yêu lục: truyện ký hàng phục yêu quái năm Thiên Bảo (Thiên Bảo là niên hiệu thời Đường

Đăng bởi: Bluewind2011

660 - 92 - 23

Tôi đến mượn bật lửa - Vu Triết Văn án Một ông chú chuyên viết truyện ma, gặp một thanh niên tự