Truyện của Chinpetal

Đăng bởi: Chinpetal

2666 - 612 - 17

Author : Chin (@chinpetal) và Jaezmina (@kloudyyy_soonz). Design by : Chin. Pairing : Jeon Wonwoo × Fanfiction Girl. Disclaimer : Các nhân vật

Đăng bởi: Chinpetal

147 - 33 - 1

Author : Chin. Design by : Chin. Pairing : JohnYong (Johnny Suh x Lee TaeYong). Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về

Đăng bởi: Chinpetal

3816 - 580 - 19

Author : Chin. Design by : Chin. Pairing : Seventeen x You. Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về mình. Fic viết

Đăng bởi: Chinpetal

953 - 228 - 9

Author : Chin. Design by : Chin. Pairing : Meanie (Kim MinGyu x Jeon WonWoo). Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về

Đăng bởi: Chinpetal

68 - 18 - 1

Author : Chin. Design by : Chin. Pairing : JohnYong (Johnny Suh x Lee TaeYong). Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về