Truyện của Gaungao

Đăng bởi: Gaungao

28 - 7 - 4

P/S: Đây là Đam Mỹ nên nếu ai kì thị thì vui lòng thoát trang, tránh những lời lẻ thô

Đăng bởi: Gaungao

1 - 0 - 1

P/S: Đây là Đam Mỹ nên nếu ai kì thị thì vui lòng thoát trang, tránh những lời lẻ thô

Đăng bởi: Gaungao

13 - 5 - 3

P/S: Đây là đam mỹ nên nếu kì thị vui lòng thoát trang, tránh những lời nói xúc phạm đối

Đăng bởi: Gaungao

61 - 11 - 8

P/S: Đây là Đam Mỹ nên nếu ai kì thị thì vui lòng thoát trang, tránh những lời lẻ thô

Đăng bởi: Gaungao

51 - 12 - 5

P/S: Đây là đam mỹ nên nếu kì thị vui lòng thoát trang, tránh những lời nói xúc phạm đối

Đăng bởi: Gaungao

9 - 4 - 2

P/S: Đây là Đam Mỹ nên nếu ai kì thị thì vui lòng thoát trang, tránh những lời lẻ thô

Đăng bởi: Gaungao

35 - 15 - 6

P/S: Đây là đam mỹ nên nếu kì thị vui lòng thoát trang, tránh những lời nói xúc phạm đối

Đăng bởi: Gaungao

331 - 38 - 19

P/S: Đây là đam mỹ nên nếu kì thị vui lòng thoát trang, tránh những lời nói xúc phạm đối