Truyện của Gaungao

Đăng bởi: Gaungao

12 - 5 - 3

P/S: Đây là đam mỹ nên nếu kì thị vui lòng thoát trang, tránh những lời nói xúc phạm đối

Đăng bởi: Gaungao

7 - 6 - 3

P/S: Đây là Đam Mỹ nên nếu ai kì thị thì vui lòng thoát trang, tránh những lời lẻ thô

Đăng bởi: Gaungao

3 - 2 - 1

P/S: Đây là đam mỹ nên nếu kì thị vui lòng thoát trang, tránh những lời nói xúc phạm đối

Đăng bởi: Gaungao

35 - 15 - 6

P/S: Đây là đam mỹ nên nếu kì thị vui lòng thoát trang, tránh những lời nói xúc phạm đối

Đăng bởi: Gaungao

37 - 9 - 6

P/S: Đây là Đam Mỹ nên nếu ai kì thị thì vui lòng thoát trang, tránh những lời lẻ thô

Đăng bởi: Gaungao

65 - 22 - 12

P/S: Đây là đam mỹ nên nếu kì thị vui lòng thoát trang, tránh những lời nói xúc phạm đối

Đăng bởi: Gaungao

9 - 4 - 2

P/S: Đây là Đam Mỹ nên nếu ai kì thị thì vui lòng thoát trang, tránh những lời lẻ thô