Truyện của Khaai_pcy

Đăng bởi: Khaai_pcy

1259 - 119 - 9

Thể loại: truyện ngắn, trầm ổn ái thê công, tạc mao tráng thụ, 1×1, HE Sau khi đi xa về

Đăng bởi: Khaai_pcy

1451 - 144 - 15

=))

Đăng bởi: Khaai_pcy

2906 - 136 - 21

Trong lòng trẫm ngươi là thiên hạ đệ nhất.....