Truyện của Ks1999___

Đăng bởi: Ks1999___

1515 - 95 - 6

Tác phẩm: Kim Thiên Nhĩ Cáo Bạch Liễu Mạ? (今天你告白了吗?) Tác giả: Giang Nhất Thủy (江一水) Tác phẩm thị giác: Chủ công Thể

Đăng bởi: Ks1999___

10331 - 753 - 25

Tác phẩm: Hoàng Hậu Thái Chính Trực (皇后太正直) Tác giả: Hoa Lạc Thì Thính Phong Vũ (花落时听风雨) Tác phẩm thị giác: Không

Đăng bởi: Ks1999___

3571 - 297 - 7

Tác phẩm: Bệ Hạ Thái Bá Đạo (陛下太霸道) Tác giả: Phong Mãn Lâu (枫满楼) Tác phẩm thị giác: Chủ công Thể loại: Cung

Đăng bởi: Ks1999___

264 - 16 - 2

Tác phẩm: Tổng Tài Hối Bất Đương Sơ (总裁悔不当初) Tác giả: Kim Kha (今轲) Tác phẩm thị giác: Không rõ Thể loại: Đô

Đăng bởi: Ks1999___

4167 - 311 - 11

Tác phẩm: Nữ Đế Hòa Trưởng Công Chúa (女帝和长公主) Tác giả: Tiểu gia là Phong Tử (小爷是枫子) Tác phẩm thị giác: Hỗ

Đăng bởi: Ks1999___

9000 - 818 - 26

Tác phẩm: Hòa Tha Tiên Hôn Hậu Ái Liễu (和她先婚后爱了) Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái (清汤涮香菜) Tác phẩm thị giác:

Đăng bởi: Ks1999___

8011 - 685 - 39

Tác phẩm: Thần Hôn (晨昏) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树) Tác phẩm thị giác: Không rõ Thể loại: Cung đình hầu

Đăng bởi: Ks1999___

28269 - 2548 - 58

Tác phẩm: Ngã Đích Công Chúa Trọng Sinh Liễu (我的公主重生了) Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên (或许有一天) Tác phẩm thị giác:

Đăng bởi: Ks1999___

2712 - 247 - 10

Tác phẩm: Thân Thân Ngã Đích Tiểu Ách Ba (亲亲我的小哑巴) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Tác phẩm thị giác: Chủ

Đăng bởi: Ks1999___

541 - 58 - 2

Tác phẩm: Đồ Đệ, Vi Sư Hồi Lai Sủng Nhĩ Liễu (徒弟, 为师回来宠你了) Tác giả: Tễ Thập Tam (霁十三) Tác phẩm thị