Truyện của Nhainhi

Đăng bởi: Nhainhi

3670 - 66 - 21

THẦY THÍCH TRÍ THOÁT

Đăng bởi: Nhainhi

1 - 1 - 1

Kinh Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ nằm trong Vạn tự chánh tục tạng kinh, ta quen gọi là

Đăng bởi: Nhainhi

17 - 0 - 4

Tông Ủy Hội Chân Phật Tông

Đăng bởi: Nhainhi

9568 - 11 - 22

các phương pháp trì chú - chú Hoàng Quý Sơn