Truyện của Pandp17

[AllTà]

Writing

Đăng bởi: Pandp17

93 - 4 - 5

QT only.

Đăng bởi: Pandp17

41 - 1 - 3

Chư vị khách quan, tiểu nhân tiểu đệ họ hoài, trước thải sau vi, nơi nào có khách sạn chạy

[AllDiệp]

Writing

Đăng bởi: Pandp17

24618 - 1569 - 80

QT only.

[AllSei]

Writing

Đăng bởi: Pandp17

2486 - 103 - 12

Sei x gái là chân lý. Seimei uke là chân lý. Không cùng chí hướng thỉnh dừng chân. Post thử nghiệm. QT only.