Truyện của Pandp17

[AllDiệp]

Writing

Đăng bởi: Pandp17

28915 - 1728 - 80

QT only.

[AllTà]

Writing

Đăng bởi: Pandp17

97 - 4 - 5

QT only.

[AllSei]

Writing

Đăng bởi: Pandp17

5480 - 172 - 12

Sei x gái là chân lý. Seimei uke là chân lý. Không cùng chí hướng thỉnh dừng chân. Post thử nghiệm. QT only.