Truyện của User02983226

Đăng bởi: User02983226

275588 - 13531 - 88

HE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀

Đăng bởi: User02983226

726 - 87 - 10

- Ta đã từng nói với Bệ Hạ, nếu hôm nay chàng không giết ta. Ta sẽ giết chàng.